LEVERINGSVOORWAARDEN

Complete Beveiliging heeft een zeer breed productaanbod, maar zo'n uitgebreid aanbod heeft geen enkele waarde als er niet voldoende voorraad is.
Onze strategie om orders die voor 15.00 uur in ons bezit zijn nog de volgende werkdag als nodig te configureren en te verwerken, dit vereist een omvangrijke voorraad. Of u nu slechts een enkel kabeltje nodig heeft of een compleet camerabeveiligingssysteem, Wij streven er naar om uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de gelden uw bestelling te versturen.

Onderstaand vindt u onze leveringsvoorwaarden.
 
Prijzen websites / webwinkels
Alle prijzen op onze websites / webwinkels zijn netto en inclusief B.T.W.
Alle prijzen zijn onder voorbehouden wij behouden ons het recht voor om de prijzen aan te passen.

Verzend- orderkosten
Orders met uitzondering van download producten voor verzending binnen Nederland en België onder € 100,00 incl. B.T.W. wordt per order de € 12,50 kleine order- verzendkosten wel berekent. Verzendingen buiten Nederland en binnen de EU worden per order vermeerderd met € 20,00 order- verzendkosten.

Retouren / reparaties / ruilen 
Ondanks dat beveiligingsproducten steeds makkelijker door de eindgebruiker zelf te installeren en configureren zijn blijven het Expert producten, als installateur richten wij ons niet op verkoop op afstand, daarom adviseren wij u om zich goed in te lezen en bij vragen ons contactformulier in te vullen voordat u één of meerdere producten aankoopt.
Retouren/ Reparaties dienen voorzien te zijn van het volgende: - voldoende porto; - kopie factuur met R.M.A. nummer; - duidelijk begeleidend schrijven; - onbeschadigd artikel in de onbeschadigde originele verpakking. Zendingen die hier niet aan voldoen zullen niet worden geaccepteerd!
Heeft u toch per ongeluk een verkeerd artikel besteld en/of ontvangen, neemt u dan zo snel mogelijk per contactformulier of E-mail contact met ons op zodat wij samen met u ter vervanging een gewenst artikel kunnen bepalen. Verkeerd bestelde artikelen worden uitsluitend teruggenomen indien deze binnen de wettelijke reclamatieperiode van 14 dagen aan ons schriftelijk gemeld wordt. U dient binnen 14 dagen na de schriftelijke melding het artikel of de artikelen terug te sturen. De artikelen dienen onbeschadigd in nieuwstaat te zijn en in de onbeschadigde originele verpakking te zitten. Deze verpakking mag niet voorzien zijn van stickers, plakband, adresgegevens o.i.d. Voor het terugsturen van onjuist bestelde artikelen of producten welke als defect zijn geretourneerd en na controle goed blijken te functioneren worden de transportkosten à € 12,50 en éénmalig € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht. Na het verstrijken van de wettelijke reclamatieperiode van 14 dagen is doormiddel van schriftelijke melding terugsturen niet meer mogelijk.

Garantie
Voor al onze artikelen gelden de fabrieksgaranties mits anders aangegeven.

Annuleringen
Annulering van nog openstaande orders is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

Levering goederen
Orders die voor 15.00 uur in ons bezit zijn, worden in de regel binnen 3 werkdagen aan u verzonden.

Verkoop
Onze afdeling verkoop in Naaldwijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur.

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Aanbiedingen Overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Edenco int. goederen en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Edenco Int. zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Edenco int. en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2. Prijs en betaling
2.1 Mits anders aangegeven zijn alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, anders is deze specifiek aangegeven.
2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Edenco int.
gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2.3 Edenco int. is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen.
2.4 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Edenco int. kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Edenco int. genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
2.5 Alle facturen zullen door Cliënt in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities worden betaald. Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Bij opzeggen van domeinnamen en/of hostingpakketten, welke bij Edenco int. zijn ondergebracht, geldt dat MAXIMAAL 2 maanden VOORAFGAAND aan de automatische verlenging, moet zijn voldaan aan de vereisten voor het opzeggen. Dit houdt in dat opzeggingen ALTIJD schriftelijk kenbaar gemaakt moeten zijn (1e deel van de vereisten). Daarnaast dient ook te zijn voldaan aan de aanleveringseis van een verhuisdocument (officieel document van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, kortweg: SIDN) en een nieuw registratiecontract NL-domeinnaam (ook van SIDN) bij de technische hostingpartner. Deze aanlevering noemen we het 2e deel van de vereisten. Indien aan het geheel van beide vereisten niet wordt voldaan binnen de gestelde opzegtermijn, dan houdt dit in dat zowel domeinnaam(en) en/of hostingpakket(ten) automatisch worden verlengd onder de actuele tarieven voor domeinnaamregistratiekosten en/of kosten voor hostingpakketten.
2.6 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens
gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
2.7 Tenzij anders wederzijds vastgelegd, worden alle overeenkomsten met een contractwaarde gelijk aan of hoger dan Euro 1500,- gefactureerd in twee termijnen, te weten 50% bij verlenen van de opdracht en 50% bij het leveren van de bestelde goederen en/of diensten. Overeenkomsten met een contractwaarde van minder dan Euro 1500,- worden gefactureerd bij levering.
2.8 Bestaat de contractwaarde van de onder 2.7 genoemde overeenkomst uit een sommatie van separate deelleveringen, dan zal -als de vooruitbetaalde 50% van de totaalwaarde wordt overschreden door de waarde van de opgeleverde delen- de facturering van de resterende bedragen plaatsvinden naar rato van de opgeleverde resterende delen.
3. Vertrouwelijke informatie
3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
4. Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Edenco int., totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Edenco int. zijn voldaan.
4.2 Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5. Risico
5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
6. Rechten van intellectuele eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, als mede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Edenco int. of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anders zins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
7. Medewerking door Cliënt
7.1 Cliënt zal Edenco int. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
7.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Edenco int. te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
7.3 Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Edenco int. staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Edenco int. in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
7.5 Indien medewerker(s) van Edenco int. op de locatie van Cliënt werkzaamheden verricht(en), zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorg dragen. Cliënt zal Edenco int. vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerker(s) van Edenco int. daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
7.6 Werkzaamheden tot een hoogte van maximaal 3 meter kunnen door EDENCO Int. zonder inzet van extra beveiligingsmiddelen als steiger(s) of hoogwerker(s) worden uitgevoerd. Voor werkzaamheden hoger dan 3 meter boven maaiveld zullen wij waar nodig gecertificeerde hulpmiddelen inzetten welke op de eindfactuur als meerwerk gefactureerd zal worden.
8. Leveringstermijnen
8.1 Alle door Edenco int. genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Edenco int. bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Edenco int. niet in verzuim. Edenco int. is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Edenco int. en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.
9. Beëindiging
9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.3 Edenco int. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan
ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Edenco int. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.4 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Edenco int. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Edenco int. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10. Aansprakelijkheid van Edenco int.; vrijwaring
10.1 Edenco int. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Edenco int. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het
totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Edenco int. aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden.
b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.4 Aansprakelijkheid van Edenco int. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.5 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op Edenco int. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
10.6 De aansprakelijkheid van Edenco int. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Edenco int. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Edenco int. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Edenco int. in staat is adequaat te reageren.
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Edenco int. meldt.
11. Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Edenco int..
11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het geen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 De overeenkomsten tussen Edenco int. en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
12.2 De geschillen welke tussen Edenco int. en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Edenco int. met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daar toe bevoegde Nederlandse rechter.
12.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de daar toe bevoegde Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt.
Dienstverlening
13. Uitvoering
13.1 Edenco int. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
13.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Edenco int. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Daarnaast is Edenco int. gerechtigd om pas aan te vangen met bepaalde diensten, indien financiële compensatie heeft plaatsgevonden. In dergelijke gevallen is sprake van "deelfacturen" welke in de praktijk zullen neerkomen op een vast aanbetalingsbedrag, of 50% van de (dan) in te schatten kosten. Voor deelfacturen kunnen kortere betalingstermijnen worden
gehanteerd dan voor normale facturenringen, dit met het oog op een vlotte afhandeling en afronding van de order van Cliënt.
13.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Edenco int. gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. Edenco int. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 14.
13.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Edenco int. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
14. Wijziging en meerwerk
14.1 Indien Edenco int. op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan Edenco int. worden vergoed volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van Edenco int.. Edenco int. is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
14.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Edenco int., kunnen worden beïnvloed.
14.3 Indien voor de dienstverlening van Edenco int. een vaste prijs is overeengekomen, en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Edenco int. Cliënt tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. De extra werkzaamheden of prestaties zullen op de daar toe gebruikte meer- of werkbonnen worden vermeld en na de werkzaamheden of prestatie aan de cliënt ter ondertekening worden voorgelegd.
Websites en webdesign
15. Edenco int. behoudt alle rechten op alle door Edenco int. verstrekte ideeën, lay-outs en websites, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
16. Edenco int. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde materialen. Edenco int. dient zich ervan te kunnen verzekeren, dat de door Cliënt (of door derden) aangeleverde materialen, vrij van (her)gebruik zijn en dat er geen rechten op de materialen berusten, waarop beroep kan worden gedaan door particuliere- of zakelijke partijen. Dit geldt voor zowel
offline- als ook online materialen zoals tekst, beeld en andere materialen die benodigd mochten zijn in de optiek van Cliënt voor de uitvoer van de opdracht.
17. Edenco int. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte, incomplete of verkeerd afgebeelde tekst, afbeeldingen en andere zaken. Bij de aanlevering van beeldmateriaal en teksten dient Cliënt te achterhalen en Edenco int. op de hoogte te (blijven) stellen van bijbehorende auteursrechten en andere vormen van rechten die verbonden zijn aan dit materiaal. Onrechtmatig gebruik van aangeleverde materialen door Cliënt valt niet onder de verantwoordelijkheid van Edenco int. en is een serieuze aangelegenheid.
18. Edenco int. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk of definitief) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Cliënt één of meerdere verplichtingen jegens Edenco int. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Edenco int. zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Edenco int. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. De eigendomsrechten van ontwerp, teksten en beelden, welke door Edenco int. zijn gecreëerd, zijn en blijven eigendom van Edenco int.. Om deze reden houdt Edenco int. zich het recht voor om het gebruik van deze rechten in te trekken, indien Cliënt (na herhaaldelijke aanmaningen of herinneringen) in gebreke blijft. Onder deze maatregelen vallen onder andere het intrekken van het gebruiksrecht op website-ontwerp en inhoudelijkheid van website(s), welke door Edenco int. zijn ontworpen en/of ontwikkeld. Ook vallen gebruiksrechten op hostingpakketten en domeinnamen onder de gebruiksrechten, indien Edenco int. niet financieel wordt gecompenseerd voor geleverde diensten (na herhaaldelijke herinneringen en/of aanmaningen), behoudt Edenco int. zich het recht voor om het commerciële gebruik van hosting en domeinnaamgebruik tijdelijk te (laten) bevriezen, totdat is voldaan aan de financiële verplichting(en) van Cliënt. Indien Edenco int. op het moment van de herhaaldelijke ingebrekestelling van Cliënt, in het bezit is van de actuele toegangsgegevens van de webserver waarop de door Edenco int. verstrekte diensten/producten staan gepubliceerd, dan
behoudt Edenco int. zich het recht voor om de verstrekte diensten/producten tijdelijk onzichtbaar te maken, te verwijderen, te beveiligen tegen zichtbaarheid of het commerciële gebruik ervan te beperken. Deze handeling(en) op/aan de webserver zijn geen inbreuk of onrechtmatige handelingen, daar de handelingen zich enkel beperken tot de diensten/producten die Edenco int. heeft ontworpen en/of ontwikkeld. De genoemde ingrepen op de webserver worden enkel uitgevoerd, indien de ingebrekestelling betrekking heeft op de diensten/producten op de webserver en niet bij andere geleverde diensten of producten, zoals drukwerk.
19. Betaling van de door de domeinregistratie instantie in rekening gebrachte kosten dienen door de gebruiker rechtstreeks aan de domeinregistratie instantie te worden betaald tenzij anders overeengekomen.
20. Indien gebruik wordt gemaakt van een door Edenco int. vastgelegde domeinnaam kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op eigendom van deze domeinnaam, tenzij anders overeengekomen.
Onderhoud van websites
21. Tarieven en betaling
21.1 Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst nader vastgelegd, geldt het bij Edenco int. gebruikelijke basisonderhoudstarief of uurtarief.
21.2 De onderhoudsvergoeding, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, wordt bij vooruitbetaling voldaan voor de duur van de onderhouds-overeenkomst, uiterlijk op de dag van ingang van de overeenkomst dan wel de van desbetreffende verlengingsperiode. Het voorgaande geldt niet indien partijen met betrekking tot de
periode waarop de vooruitbetaling betrekking heeft, schriftelijk anders zijn overeengekomen.
21.3 Het bepaalde in artikel 2 is onverminderd van kracht.
21.4 Edenco int. is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het onderhoud op te schorten zonder jegens Cliënt tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover Edenco int. gedurende deze periode op verzoek van Cliënt toch onderhoudswerkzaamheden verricht, kan Edenco int. hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform de gebruikelijke (uur)tarieven van Edenco int..
22. Hosting en domeinnaamregistraties
22.1 Bij het aangaan van een hostingovereenkomst wordt in beginsel een contractperiode van één jaar aangegaan. De hostingperiode wordt na het eerste jaar telkens automatisch met 1 jaar verlengd. Indien Cliënt de hostingovereenkomst stop wil zetten, dient Cliënt rekening te houden met een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient schriftelijk (post of fax) te geschieden. Indien per post een
hostingovereenkomst stop gezet dient te worden, is het aan te bevelen de schriftelijke opzegging aangetekend te versturen. Daarnaast dient de opzegging aan Edenco int. mondeling of via e-mail te worden bevestigd. Dit om technische conflicten aan faxapparatuur en/of zoekraken van poststukken af te dekken. Voor de opzeggingsmethode op mondelinge wijze en/of via e-mail, geldt uiteraard ook een
termijn van 2 maanden, voorafgaand aan de beëindiging van het geldende contract. Het opzeggen van een hostingcontract en/of domeinnaamregistratie(s) vindt/vinden echter pas plaats als de nieuwe hostingpartij de benodigde maatregelen heeft getroffen inzake verhuizing van domeinnaam(en). Zonder de beschreven actie van de nieuwe hostingpartij, worden de lopende zaken automatisch verlengd, deze maatregel is ter voorkoming dat Cliënt de beschikking over zijn/haar domeinnaam(en) zou verliezen en dat een website (al dan niet met of zonder behoud van actuele content) verloren zou gaan. De bepalende factoren in het stopzetten van een hostingpakket, zijn dus de activiteiten die de Cliënt (en diens nieuwe hostingpartij) ontplooit. Enkel deze activiteiten (voldoen aan documentatie, schriftelijk verhuismededeling van nieuwe hostingpartij aan huidige hostingpartij) zijn rechtsgeldig en bepalend voor het stopzetten van een hostingpakket. De nieuwe hostingspartij dient MAXIMAAL 2 maanden voorafgaand aan de automatische verlenging van het geldende hostingpakket, de verhuizing in gang te hebben gezet. Indien deze activiteit BINNEN 1 maand, voorafgaand aan de automatische verlenging plaatsvindt, dient de Cliënt de hostingskosten voor het volledige jaar te voldoen. Hetzelfde geldt voor de kosten van domeinnaamregistraties, welke bij Edenco int. zijn ondergebracht. Voor de hierna vermelde domeinnamen geldt GEEN contractovereenkomst. Deze kunnen door de nieuwe hostingfirma worden verhuisd zonder de contracten te weerleggen, doch dienen ALTIJD binnen de gestelde opzegtermijn verhuisd te worden:
.com domein(en)
.eu domein(en)
.tv domein(en)
.net domein(en)
.biz domein(en)
.info domein(en)
(overige domeinnamen op aanvraag)
22.2 Domeinnaamregistraties en bijbehorende overeenkomsten worden op dezelfde wijze verlengd als hostingovereenkomsten. Ook de opzegging van een domeinnaamregistratie dient op dezelfde wijze te geschieden zoals beschreven in paragraaf 22.1 (indien nodig met de benodigde officiële SIDN formulieren indien het Nederlandse domeinnaam betreft).
Back-up service
23 Edenco Int. bied ook een back-upservice aan, hiervoor wordt verwezen naar de Algemene Abonnementsvoorwaarden van CompleteBackup.nl dan wel de Algemene voorwaarden van Backup Agent BV gedeponeerd bij kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27274486.


DISCLAIMER
Gebruiksovereenkomst: Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Edenco Int. (hierna 'Edenco Int.') en de bezoeker van de website (hierna 'de gebruiker'). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. De gebruiker wordt verondersteld zijn/haar akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient hij/zij deze website onmiddellijk te verlaten.

Gebruiksvoorwaarden website / informatie: Alle informatie, teksten, tekeningen, data, etc (hierna 'de informatie') die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Edenco Int., haar leveranciers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om de onderstaande auteursrechtinformatie in geval van analoge of digitale reproductie op alle exemplaren te vermelden, geen wijzingen en/of aanvullingen aan te brengen en zonder toestemming van Edenco Int. de informatie of gedeelten daarvan niet te publiceren of op andere wijze aan derden kenbaar te maken. Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Linking en framing: Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Edenco Int. bevindt of via de link naar de website van Edenco Int. wordt gestuurd. Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.


Aansprakelijkheid: Informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Edenco Int. noch haar leveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. Edenco Int. is in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht de oorzaak. Edenco Int. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs-- en/of  stagnatieschade) en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, de voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs indien Edenco Int. van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Het vorenstaande leidt slechts uitzondering, indien er sprake is van opzet of grove schuld van Edenco Int. (opzet of grove schuld van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen daaronder niet begrepen).

Adviezen via de website: Indien er via de website direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van praktische, technische, financiële, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven. De gebruiker dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op de individuele situatie toegespitst advies. Edenco Int. is voor de adviezen, tips of aanbevelingen nimmer aansprakelijk.

Links naar andere websites: Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina's van derden bevatten, zoals dealers, partners en verkopers, of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's. Edenco Int. heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Auteursrechtinformatie
Copyright© 2005-2019 Edenco Int., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
Contact: info@edenco.nl.